HOME | CONTACTUS | ADMIN
 
 
 
HOME > 会社紹介 > 技術人力現況
  高卒 專門大卒 大卒 大學院卒 計(名)
役員     3 1 4
硏究職   1 1 2 4
管理職 1 3 2   6
技術植 2 5 1   8
生産職 15 4 1   20
その他   1     1
計(名) 18 14 8 3 43
4名
4名
6名
8名
20名
1名
 
 
  株式會社 現代油壓  40, Saenggoksandan 1-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea / TEL : 82-51-831-8611 / FAX : 82-51-831-8711
copyright (c) 1998 HYUNDAI HYDRAULIC CO.,LTD. all rights reserved.